Andronikos Skleros, logothetes of the dromos

L XI

Ἀνδρονίκου (Blachernai II.12, Seibt 23)

ID: Andronikos 102