Pentachleues, probably paroikos at Radolibos

E XII

τοῦ Πενταχλιάβη

ID: Anonymus 381