Arsenios, hegoumenos of Iveron

E / M XI

Ἀρσενίου

ID: Arsenios 102