Basileios Pollybodas, koubouklesios at Kastri (Strymon)

M / L XI

Βασιλείου

ID: Basileios 134