Basileios, monk and paroikos at Radolibos

E XII

Βασίλειος

ID: Basileios 148