Blases Tzangares, probably paroikos at Radolibos

E XII

τοῦ Βλά´ση

ID: Blasios 110