Christophoros, paroikos at Radolibos

E XII

Χριστοφόρος

ID: Christophoros 105