Chryse, wife of paroikos Theodoros at Radolibos

E XII

Χρυσῆν

ID: Chryse 101