Chryse, wife of paroikos Nikolaos Bagenares at Radolibos

E XII

Χρυσῆν

ID: Chryse 102