Chryse, wife of paroikos Symeon at Radolibos

E XII

Χρυσῆν

ID: Chryse 104