Dobrotas, son of paroikos Ioannes Perdikares at Radolibos

E XII

Δοβρωτᾶν

ID: Dobrotas 102