Dra(getza/gola?), wife of paroikos Stephanos Prosergitzes at Radolibos

E XII

Δρα( )

ID: Dra... 101