Dragotas, probably paroikos at Radolibos

E XII

τοῦ Δραγοτά

ID: Dragotas 104