Drazilas, father of paroikos Nikephoros at Kamena

L XI

τοῦ Δραζίλα

ID: Drazilas 102