Isaakios Kontostephanos, protonobelissimos and megas doux

L XI

Ἰσαάκιον (Skoulatos 85)

ID: Isaakios 101