Konstantinos Tzertzobratos, paroikos at Radolibos

E XII

Κωνσταντῖνος ὁ Τζερτζοβράτος

ID: Konstantinos 149