Leon Athanatos, probably paroikos at Radolibos

E XII

Λέοντος τοῦ Αθανάτου

ID: Leon 143