Manuel Philokales, epi tou kanikleiou

L XI

Μανουήλ (Blachernai II.10, Seyrig 52)

ID: Manuel 104