Mauros, father of paroikos Theodoros at Radolibos

E XII

τοῦ Μαύρου

ID: Mauros 102