Michael Oikodomos, paroikos of Iveron at Dobrobikeia

E XII

Μιχαὴλ ὁ Οἰκοδόμος

ID: Michael 178