Michael, son of paroikos Alexios at Melitziane

E XII

Μιχαήλ

ID: Michael 185