Mirkos, probably paroikos at Radolibos

E XII

Μίρκου

ID: Mirkos 101