Moyses Iber, paroikos of Iveron at Bolbos

E XII

Μωσῆς ὁ Ἴβηρ

ID: Moyses 101