Nikephoros, son of paroikos Kappadokes at Radolibos

E XII

Νικηφόρον

ID: Nikephoros 130