Niketas Kastamonites, military man under Alexios I

M XI / E XII

Νικήταν (Blachernai II.35, Skoulatos 155)

ID: Niketas 108