Nikolaos tou Nixa, paroikos at Radolibos

E XII

Νικόλαος τοῦ Νίξα

ID: Nikolaos 142