Nikolaos tes Georgias, paroikos at Radolibos

E XII

Νικόλαος

ID: Nikolaos 143