Theodoros tou Skrapou, villager from Politziane (Strymon)

M / L XI

Θεοδώρου

ID: Theodoros 128