Theodoros, paroikos at proasteion of Eunouchou (Strymon)

M / L XI

Θεοδώρου

ID: Theodoros 131