Eudokia Komnene, sister of Alexios I, wife of Nikephoros Melissenos

L XI / E XII

ἐπ᾿ ἀδελφαῖς (Varzos 13-I.80, Kouroupou-Vannier 10)

ID: Eudokia 108