Anastasios, droungarios of the vigla

E / M XI

Ἀναστασίου

ID: Anastasios 106