Euthymios, metropolitan of Ephesos

M XI

Εὐθυμίου

ID: Euthymios 107