Ioannikios, cellarer of Saviour on Mount Galesion

E XI

Ἰωαννίκιε

ID: Ioannikios 105