Kyriakos Galesiotes, monk on Mount Galesion

M XI

Κυριακός

ID: Kyriakos 113