Eirene of Alania, wife of Isaakios Komnenos (brother of Alexios I)

M XI / E XII

Εἰρήνην (cf. Varzos 12-I.67, Kouroupou-Vannier 25)

ID: Eirene 65