Auxentios, monk and friend of Nikolaos Kataskepenos

E XI

Αὐξέντιος

ID: Auxentios 101