Christophoros Kopsenos, magistros, megas chartoularios and anagrapheus of Kos

L XI

Χριστόφορος

ID: Christophoros 108