Eustathios Euphyes, imperial notarios of sekreton of genikon

L XI

Εὐστάθιος

ID: Eustathios 121