Nikephoros Kontostephanos, doux of Crete

L XII / E XIII

κὺρ Νικηφόρε

ID: Nikephoros 150