Nikephoros Eulampes, protovestarches and imperial notarios of the sekreton of the oikeiaka

L XI

Νικηφόρος

ID: Nikephoros 152