Nikephoros tou Epistemonos, imperial notarios

L XI

Νικηφόρος

ID: Nikephoros 153