Nikolaos Stethatos, vestes and imperial notarios of the sekreton of Myrelaion

L XI

Νικόλαος

ID: Nikolaos 199