Theodoros tou Aktouariou, magistros and genikos logothetes

L XI

Θεόδωρος

ID: Theodoros 200