Anastasios, monk at Stephanitze on Athos

L XI / E XII

Ἀναστάσιος

ID: Anastasios 108