Kyrio(tes?), paroikos of Lavra

M XII

Κυριώ...

ID: Anonymus 661