Bealotas, paroikos of Lavra at Chostiane

L XII

Βεαλωτᾶς

ID: Bealotas 101