Biton, hegoumenos of Amalfitan monastery on Athos

E XII

Βήτων

ID: Biton 101