Blasios, hegoumenos of Katzare on Athos

E XII

Βλάσιος

ID: Blasios 112