Euthymios, hegoumenos of kyrou Zachariou on Athos

M XII

Εὐθύμιος

ID: Euthymios 112