Iakobos tou Kalaphatou, monk on Athos

M XI

Ἱἄκωβος

ID: Iakobos 108